Rzeszów

Czy rok akademicki się wydłuży? Przedłużenie zajęć online na URz do 14.06.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego zarządzeniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmienił zasady realizacji zajęć w formie zdalnej. Zmiany mają związek z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Czy rok akademicki się wydłuży? 

Rektor UR wprowadza II etap realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej), obejmujący okres: 16 kwietnia – 14 czerwca 2020 r.

Czy rok akademicki wydłuży się na wakacje? 

W przypadku uzasadnionych zgłoszeń ze strony prowadzącego przedmiot, potwierdzonych przez kierownika kierunku, o braku technicznych możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2 w formie zdalnej, realizacja tych zajęć odbywa się po przywróceniu zajęć dydaktycznych na UR, z zastrzeżeniem konieczności zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020, w szczególności wydłużenia okresu zajęć dydaktycznych – czytamy w rozporządzeniu.

Prowadzący przygotują skrypty i…

-Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej jest zobowiązany do wskazania studentom zasobów literatury przedmiotu dostępnych w formie e-booków lub przekazania treści objętych tą literaturą w formie zdalnej.
Informację o aktualnie dostępnych narzędziach przekazuje Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość.

W przypadku zgłaszanych przez studenta ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych – synchronicznych, student jest zobligowany do ustalenia z prowadzącym zajęcia w terminie do jednego tygodnia od wejścia w życie zarządzenia innych warunków rozliczenia jego pracy w ramach danego przedmiotu.

 

… skontrolują studentów.
Prowadzący zajęcia w formie zdalnej jest zobowiązany do regularnego monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu uczenia się studentów. Dokumentacja powinna potwierdzać regularność kontaktów i interakcji ze studentami.

1. Student jest zobowiązany do wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań na zasadach określonych przez prowadzącego przedmiot przed rozpoczęciem zajęć w formie zdalnej.
2. Studentowi, który z uzasadnionej przyczyny nie mógł uczestniczyć w zajęciach realizowanych w formie zdalnej, prowadzący zapewnia dostęp do treści edukacyjnych w trybie offline lub zleca realizację zajęć w inny sposób.

Zaliczenia i egzaminy w formie zdalnej
1. Przeprowadzenie końcowych zaliczeń oraz egzaminów w formie zdalnej, przypadające w semestrze letnim 2019/2020, jest dopuszczalne tylko przy użyciu narzędzia udostępnionego przez UR i pod warunkiem przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktycznych.
2. Wytyczne odnośnie zasad przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów określi Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w porozumieniu z Samorządem Studentów, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu studiów na UR.

Praktyki studenckie również na odległość
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbywania programowych praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Realizacja praktyki w formie zdalnej możliwa jest po spełnieniu określonych warunków zawartych w regulaminie praktyk odrębnym dla każdego kierunku studiów.
Student, który wyrazi chęć realizacji praktyki w formie zdalnej, powinien przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty do koordynatora praktyk lub Sekcji Praktyk Dziekanatu Kolegium, przed rozpoczęciem praktyki, w sposób tradycyjny lub w formie elektronicznej.
Praktyka zrealizowana w formie zdalnej powinna zostać udokumentowana zgodnie z zapisami w regulaminie praktyk i na tej podstawie może zostać zaliczona przez koordynatora praktyk.

Medycy zaliczą przedmioty
Studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności. Część zajęć lub grup zajęć, o których mowa powyżej, może zostać zaliczona na podstawie zaświadczenia, wydanego przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności.

Kolejne wytyczne przed studentami
III etap realizacji zajęć dydaktycznych oraz praktyk – w tym sprawy związane zakończeniem semestru letniego i roku akademickiego 2019/2020 – zostanie określony odrębnym zarządzeniem Rektora.

Szczegóły w rozporządzeniu:

Polub i udostępnij