Rzeszów

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Andrzej Dec, zaprasza na XXXI sesję

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz. 8.30.

Sesja będzie prowadzona w sposób zdalny, a transmisja z jej przebiegu będzie jak zwykle dostępna w internecie.

Aktualną sesję Rady Miasta Rzeszowa jak i zanonimizowane archiwum sesji znajdziemy TU.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w Ratuszu stanowiska komputerowego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r.
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok (druk: XXX/3/2020).
 5. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2019 (druk: XXX/4/2020).
 6. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii, w roku 2019 (druk: XXXI/1/2020).
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 256/8/2013 „Słocina-Zachód” na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części A (druk: XXX/17/2020). (wniosek o wycofanie z porządku obrad)
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 84/14/2004 Zalesie przy ogrodach działkowych w Rzeszowie – w części „A” (druk: XXX/18/2020).
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 305/10/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A” (druk: XXX/19/2020).
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 316/1/2020 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie (druk: XXX/11/2020).
  10a. Uchwała w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o podjęcie dodatkowych działań w celu niwelowania negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 454/7 w obr. 223 i działki nr 576/1 w obr. 223 w rejonie skrzyżowania ul. Zawiszy i Świętokrzyskiej) (druk: XXX/15/2020).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie (dot. działki nr 1081/30 w obr. 208) (druk: XXXI/3/2020).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Rzeszowie (dot. działki nr 305/6 w obr. 213), (druk: XXXI/4/2020).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Mieszka I w Rzeszowie (dot. działki nr 23/32 w obr. 208) (druk: XXXI/5/2020).
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Langiewicza (druk: XXX/14/2020).
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego (druk: XXX/23/2020).
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulic Żywicznej i Borowej (druk: XXXI/10/2020).
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Kwiatowej (dot. działki nr 2914/1) (druk: XXX/5/2020).
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy skrzyżowaniu al. majora Wacława Kopisto z ul. Podwisłocze (druk: XXX/13/2020).
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Kwiatowej (dot. działki nr 477/3) (druk: XXX/6/2020).
 21. Uchwała w sprawie nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa (druk: XXX/8/2020).
 22. Uchwała w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach projektu „ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (druk: XXX/12/2020).
 23. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie.
 24. Uchwała w sprawie realizacji projektu pn.: „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2” w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (druk: XXXI/2/2020).
 25. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Rzeszów do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
 26. Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma 2020 rok.
  26a. Uchwała w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie oraz nadania statutów poszczególnym Żłobkom wchodzącym w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.
  26b. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.
 27. Uchwała w sprawie określenia na rok 2020 sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: XXX/2/2020)wraz z autopoprawką.
 28. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody (druk: XXX/9/2020).
 29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 – 2032 (druk: XXXI/9/2020).
 30. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o. o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9 (druk: XXXI/6/2020).
 31. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez EkoGłog z o. o. w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 4A (druk: XXXI/7/2020).
 32. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczonej wody, dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków, dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie ul. Kościuszki 6 (druk: XXXI/8/2020).
 33. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Skołyszyn (druk: XXX/25/2020).
 34. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Krempna (druk: XXX/24/2020).
 35. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie zawieszenia opłat za jednorazowy wjazd na teren cmentarza komunalnego Wilkowyja w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID – 19 (druk: XXXI/11/2020).
 36. Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa (druk: XXXI/12/2020).
 37. Uchwała w sprawie obywatelskiej Inicjatywy uchwałodawczej (druk: XXX/22/2020).
 38. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania Urzędu Miasta Rzeszowa jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego (druk: XXX/7/2020).
 39. Oświadczenia i informacje.
 40. Interpelacje i zapytania.
 41. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

pkt 2a – Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r.

pkt 34a – Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na terenie Miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID- 19.

 

OPINIE I WNIOSKI KOMISJI

 

WSZYSTKIE MATERIAŁY NA SESJĘ

 

 

Polub i udostępnij