PodkarpacieRegion Centralny

Są dodatkowe pieniądze dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem,  utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych. Realizatorem tego pomocowego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Z orientacyjnych wyliczeń wynika, że w powiecie rzeszowskim uprawnionych do otrzymania pomocy z tego tytułu jest ok. 400 osób.

Kryteria programu nie precyzują konkretnego stopnia niepełnosprawności, a zatem każda osoba, bez względu na stopień niepełnosprawności, może uzyskać pomoc. Oczywiście, pod warunkiem, że jest uczestnikiem lub wychowankiem placówki rehabilitacyjnej ujętej w tym programie

– mówi Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać do 4 września br. A. Gabrowska zapewnia, że obecnie rozpatrywanie podań oraz wypłata pieniędzy trwa zaledwie kilka dni. Osoby niepełnosprawne mogą jednorazowo otrzymać 1500 zł dofinansowania.

 

Warto skorzystać z okazji

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 r.

Zachęcamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do wzięcia udziału w tym programie, bo mamy świadomość, że teraz, w czasie pandemii, każde wsparcie domowego budżetu ma szczególne znaczenie. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że dofinansowanie skierowane jest do szerokiego grona osób, które do takiej pomocy się kwalifikują. Warto zatem skorzystać z takiej okazji

– mówi Marek Sitarz, Wicestarosta Rzeszowski odpowiedzialny m.in. za pomoc społeczną.

 

 

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są m.in.: uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność jest finansowana ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, pełnoletnimi uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletnimi wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Tego rodzaju pomoc to kolejny przykład prospołecznych działań Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

To oczywiste, że podległe nam instytucje wspierają osoby niepełnosprawne przez cały rok, a nie tylko w sytuacjach kryzysowych typu pandemia. Pracownicy PCPR nie ograniczają się zatem jedynie do „obowiązkowych”, standardowych działań kojarzonych z pomocą społeczną, dlatego podejmują kreatywne działania na rzecz całej rodziny

– mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

 

 

 

 

***

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie to jednostka organizacyjna powiatu, która realizuje zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przy PCPR w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej i mieszkaniem chronionym. Jest realizatorem wielu zadań, programów i przedsięwzięć na rzecz różnych grup klientów pomocy społecznej czy systemu pieczy zastępczej. Sprawuje rolę koordynatora w powiatowej polityce społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego.

 

(ip)

Polub i udostępnij