AktualnościGospodarkaPodkarpacieRzeszów

Wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

W lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,8% r/r i wyniosło 6361,7 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,7% r/r i wyniosło 5851,87 zł (brutto).

Dane odnoszące się do sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 20072, a liczba pracujących przekracza 9 osób. Źródłem danych jest „Meldunek o działalności gospodarczej” (DG-1). W ramach tego sprawozdania, podmioty o liczbie pracujących 50 lub więcej osób badane są metodą pełną, a podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – metodą reprezentacyjną.

W lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostało na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej. W dwóch poprzednich miesiącach, zaobserwowano natomiast wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,3%, zarówno w czerwcu
2021 r. względem maja 2021 r., jak i w maju 2021 r. względem kwietnia 2021 r. W relacji lipiec 2021 r. do analogicznego miesiąca 2020 roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,8%.

Wpływ pandemii

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. W lipcu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie pozostało na prawie niezmienionym poziomie – widoczny był jego minimalny wzrost o ok. 2,4 tys. etatów. W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w lipcu 2021 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano minimalny wzrost o 0,9%. Spowodowane było to m.in. dalszymi wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń).

W skali roku (lipiec 2021 r. do lipca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,7%. Przed rokiem (lipiec 2020 r. do lipca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,8%. Narastająco w okresie siedmiu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 4,1% w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” do 11,1% w sekcji „Pozostała działalność usługowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,1%.

Wyjaśnienie metodologiczne

Sektor przedsiębiorstw dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Dane z rynku pracy na formularzu badania DG-1 nie obejmują osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło – szczegółowy zakres wyłączeń z opisem metod obliczania zmiennych z rynku pracy znajduje się m.in. w objaśnieniach do formularza DG-1. Ze względu na krótki termin w jakim jednostki dostarczają dane w ramach badania na formularzu DG-1, prezentowane wyniki mają charakter wstępny. W przypadku braku pełnej ewidencji na dzień sporządzania sprawozdania dopuszcza się wykazywanie danych szacunkowych, zaś w sytuacji konieczności skorygowania danych wykazanych w poprzednich okresach, zmiany uwzględnia się wyłącznie w danych narastających.

 

Źródło: https://www.rzeszow112.pl/wiadomosci/4264-przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-nieznacznie-wzroslo

Polub i udostępnij