Gospodarka

Śnieżka podsumowała intensywny 2019 rok

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła lepsze wyniki sprzedaży, jednak koszty – związane m.in. z konsolidacją węgierskiej spółki Poli-Farbe i rozwojem spółki dominującej  – przełożyły się na zyski i marże, które były niższe niż w rekordowym roku 2018. Śnieżka zamierza skoncentrować aktywność na swoich kluczowych rynkach, na bieżąco dostosowując ją do rozwoju sytuacji w związku z pandemią choroby COVID-19.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 717,1 mln zł, czyli o 22,2% wyższe niż rok wcześniej. To przede wszystkim rezultat dołączenia do Grupy spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i konsolidacji jej wyników, ale także wyższej sprzedaży w Polsce i na Ukrainie. Niższe przychody Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła na Białorusi.

Na koniec 2019 roku cztery główne rynki – Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś – odpowiadały za 95,4% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Pomimo konsolidacji wyników Poli-Farbe od połowy maja ub.r., rynek węgierski zwiększył swój udział już do 13,9%, plasując się w strukturze sprzedaży na drugim miejscu, zaraz po rynku polskim, na którym Śnieżka osiągnęła ok. 2/3 łącznych przychodów ze sprzedaży. Udział pozostałych dwóch kluczowych rynków – ukraińskiego i białoruskiego – wyniósł odpowiednio 10,8% i 3,7%.

Inwestycje wpłynęły na zyski

Powiększenie się Grupy o Poli-Farbe przełożyło się nie tylko na wzrost przychodów, ale i kosztów. Wynik za 2019 rok obciążyło przede wszystkim ujęcie w sprawozdaniu kosztów produkcji czy sprzedaży poniesionych przez węgierską spółkę, ale także wzrost liczby pracowników Grupy o 261 osób. Na wzrost kosztów Grupy wpłynęły także m.in. wyższe wydatki FFiL Śnieżka SA na marketing oraz koszty poniesione w związku z jej rozwojem – w tym wzrostem zatrudnienia, transformacją cyfrową oraz przejęciem Poli-Farbe i procesami integracji węgierskiej spółki.

– Pomimo kumulacji inwestycji przypadającej na 2019 rok oraz konsolidacji wyników spółki Poli-Farbe, która obecnie osiąga niższe marże niż Śnieżka w Polsce, sytuacja płynnościowa Grupy pozostaje dobra, a jej rentowność wysoka na tle zagranicznych konkurentów – komentuje Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

W minionym roku Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 62,7 mln zł – czyli o 1,2% niższy niż rok wcześniej. Wynik EBITDA zwiększył się do 106,8 mln zł (+8,6% r/r), choć wyższe koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu wpłynęły na marżę EBITDA, która wyniosła 14,9% (spadek o 1,9 p.p. r/r). Nieznacznie, do 42,4% wzrosła także marża brutto na sprzedaży – przede wszystkim dzięki utrzymującemu się w ubiegłym roku popytowi na farby i lakiery z segmentów cenowych premium oraz średniego zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech oraz na Ukrainie.

Rekordowe nakłady na inwestycje

Nakłady na inwestycje w spółkach Grupy w 2019 roku osiągnęły rekordowy poziom 196,4 mln zł, co oznacza wzrost o 165,7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Największą inwestycją poczynioną przez Śnieżkę był zakup udziałów w spółce Poli-Farbe, który pozwolił szybko zająć znaczącą pozycję na rynku węgierskim.

Jednocześnie duże nakłady finansowe zostały przeznaczone na rozwój zakładów produkcyjnych w Polsce – w tym wzrost mocy produkcyjnych, poprawę jakości wyrobów oraz optymalizację kosztów wytwarzania. W minionym roku pracowano m.in. nad modernizacją (w tym automatyzacją) i rozbudową linii do produkcji farb kolorowych w zakładzie w Lubzinie oraz farb białych w Pustkowie. Spółka dominująca w Grupie, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA wdrożyła również kluczowe etapy zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej (projekt o wewnętrznej nazwie Change IT), związane z zarządzaniem sprzedażą oraz utrzymywaniem relacji z klientem.

Na koniec 2019 roku wskaźnik dług netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniósł 1,71. Po zakończeniu obecnego cyklu inwestycyjnego, zadłużenie Grupy ma być stopniowo zmniejszane, aż do konserwatywnego poziomu 1x EBITDA.

Dalszy rozwój z koronawirusem w tle

Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na kluczowych rynkach. Na rynku farb i lakierów w Polsce FFiL Śnieżka jest liderem i tę pozycję chce utrzymać. Intensywne działania będą podejmowane także w celu poprawy rentowności węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft.

– Pierwsze efekty integracji, jak uzyskanie przez Poli-Farbe dostępu do tańszych surowców, są już widoczne. Kolejne wymierne synergie chcemy osiągać sukcesywnie w ciągu najbliższych lat. Główny cel tych działań to poprawa marż osiąganych przez Poli-Farbe. W horyzoncie strategicznym nie widzę przeszkód, żeby wzrosły one do poziomu osiąganego przez FFiL Śnieżka SA – mówi Piotr Mikrut.

Poza integracją węgierskiej spółki, w 2020 roku spółka planuje kontynuację cyklu inwestycyjnego. W trakcie są m.in. budowa Centrum Logistycznego w Zawadzie oraz finalizacja inwestycji w zakładach produkcyjnych w Lubzinie i Pustkowie. Jednocześnie, w związku z trwającą pandemią COVID-19 wywołaną przez koronawirusa, zarząd przygotowuje się na różne scenariusze rozwoju sytuacji i nie wyklucza podjęcia działań wzmacniających płynność finansową Śnieżki – w tym czasowego ograniczenia wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną.

– Od początku światowych zmagań z tą chorobą intensywnie monitorujemy sytuację. Bardzo szybko, bo już na początku marca, wdrożyliśmy rozwiązania możliwie dalece zabezpieczające naszych pracowników. Dokonaliśmy między innymi zmian w organizacji produkcji we wszystkich spółkach Grupy – podkreśla Piotr Mikrut. – Mamy też świadomość, że perturbacje wywołane przez działania władz w krajach gdzie działamy, służące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 mogą wpłynąć również na naszą Grupę, co pokazuje ostatnia decyzja o czasowym ograniczeniu części produkcji w naszej spółce zależnej na Ukrainie. Będziemy szybko reagować na wszystkie wyzwania związane z rozprzestrzenianiem się wirusa – dodaje.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i wiodąca spółka w Grupie Kapitałowej Śnieżka, która jest jednym z liderów na rynku farb dekoracyjnych, lakierów oraz szpachli w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Jej kluczowe marki to: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo Tech, Beston i Rafil, a także popularne na węgierskim rynku: Platinum, Inntaler, Cellkolor i Boróka.

Grupa Kapitałowa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie, będąc jednocześnie jedynym reprezentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu. We wszystkich spółkach należących do Grupy jest zatrudnionych ok. 1 400 pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach (Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś) fabryki wytwarzają̨ rocznie około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej. Na koniec 2019 roku Grupa aktywnie działała na 15 rynkach zagranicznych.

Od 2003 r. akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej założyciele i ich sukcesorzy nadal kontrolują ok. 60% kapitału zakładowego. Od czasu debiutu na giełdzie FFiL Śnieżka SA regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.

 

Polub i udostępnij