Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski wybrał nowego Rektora!

W wyniku przeprowadzonych 29 kwietnia 2020 r. wyborów Rektora w Uniwersytecie Rzeszowskim Rektorem na kadencję 2020-2024 został prof. dr hab. Sylwester Czopek. Głosowało 132 elektorów. Za – 127, przeciw – 1, wstrzymało się – 4.

Wybory odbyły się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Odpowiednie przepisy umożliwiające taką formę głosowania znajdują się w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego – przepisy szczegółowe oraz w Statucie UR

– poinformował nas dr Maciej Ulita, Dyrektor Biura Rektora, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Sylwester Czopek

Prof. dr hab., nauki historyczne, archeologia; związany z Uniwersytetem Rzeszowskim od początku jego istnienia (wcześniej, od 1997, w WSP); archeolog i muzealnik (w latach 1981-2008 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w latach 1991-2008 jego dyrektor). Studia archeologiczne ukończył z wyróżnieniem w UMCS w Lublinie (1981), doktoryzował się w IHKM PAN w Warszawie (1989), stopień doktora habilitowanego uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim (1996), a od 2003 roku posiada tytuł profesorski. W 2015 roku został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Od 4 kadencji jest wybierany do Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, gdzie sprawował funkcje przewodniczącego Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza oraz Zespołu ds. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W rozpoczynającej się kadencji (2016) został wybrany jednym z dwóch wiceprzewodniczących Komitetu. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Prezesa ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki. W uczelni pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Archeologii (2001-2008), Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego (2008-2012), Prorektora ds. Nauki (2012-2016). Od grudnia 2015 jest pełniącym obowiązki Rektorem UR. W marcu 2016 został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów UR na Rektora na kadencję 2016-2020. W kwietniu 2020 wybrany na Rektora UR na kadencję 2020-2024.

Polub i udostępnij