PodkarpacieRzeszów

Związek Miast Polskich: przekazywanie spisów wyborców Poczcie Polskiej nie ma podstaw prawnych!

Związek Miast Polskich na swojej stronie opublikował komunikat, w którym dowodzi, że żądanie wojewodów informujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast o zamiarze „wydania polecenia w przedmiocie przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych”, są nieuprawnione.

Związek Miast Polskich w swoim oświadczeniu powołuje się na art.102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 – obowiązującej od 18 kwietnia 2020 roku. Zdaniem ZMP

Na dzień dzisiejszy wniosek w powyższym zakresie [udostępnienia spisów wyborców] nie może dotyczyć realizacji zadań związanych z organizacją wyborów, gdyż Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej, wymagającego udostępnienia ww. danych.

W przypadku otrzymania przez Państwa [miast członkowskich ZMP] wniosku Poczty Polskiej, w którym znajduje się odwołanie do „wykonywania obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej – w tym Prezesa Rady Ministrów – na Pocztę Polską” sugerujemy wezwanie wnioskodawcy do okazania dokumentu nakładającego ów obowiązek, celem weryfikacji zakresu wniosku z zakresem nałożonego obowiązku.

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na konieczność dochowania w przedmiotowym zakresie wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych.

– czytamy w komunikacie Związku Miast Polskich.

[Aktualizacja godzina 15.45]

Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc ogłosił, ze nie przekaże Poczcie Polskiej spisu wyborców.

Dzisiaj rano do Urzędu Miasta przeszedł mail podpisany „Poczta Polska”, bez żadnego nazwiska (traktujemy go w tej formie jako anonim), w którym to rzekoma poczta prosi nas o udostępnienie danych osobowych mieszkańców na potrzeby wyborów prezydenckich. Dane te dotyczą m.in.: imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Dane te są szczególnie wrażliwe i podlegają ochronie prawnej. W związku z powyższym prezydent Rzeszowa nie udzieli tych informacji

– poinformował nas Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

Poniżej pełne stanowisko zespołu Biura ZMP:

W związku z docierającymi do Biura Związku informacjami o pismach od wojewodów informujących o zamiarze „wydania polecenia w przedmiocie przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych” Biuro Związku, po przeprowadzeniu konsultacji prawnej, informuje:

1) Zgodnie z art.102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21–obowiązującej od 18 kwietnia 2020 roku – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, m.in. w zakresie głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a ustawy Kodeks wyborczy (głosowanie korespondencyjne przez wyborcę:

[1] niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

[2] podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

[3] który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat).

2) Żaden inny obowiązujący obecnie akt normatywny o charakterze powszechnie obowiązującym nie przewiduje głosowania w trybie korespondencyjnym.

3) Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.w dalszym ciągu jest procedowana w Senacie. Tym samym nie została zakończona procedura ustawodawcza. Nie może ona zatem stanowić podstawy działania jakiegokolwiek organu władzy publicznej.

4) Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Poczta Polska S.A.) po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do:

a.realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

bądź

b.w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.

Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane. [ustawę można znaleźć tutaj – PAP]

5) Na dzień dzisiejszy wniosek w powyższym zakresie nie może dotyczyć realizacji zadań związanych z organizacją wyborów, gdyż Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej, wymagającego udostępnienia ww. danych.

6) W przypadku otrzymania przez Państwa wniosku Poczty Polskiej, w którym znajduje się odwołanie do „wykonywania obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej – w tym Prezesa Rady Ministrów – na Pocztę Polską” sugerujemy wezwanie wnioskodawcy do okazania dokumentu nakładającego ów obowiązek, celem weryfikacji zakresu wniosku z zakresem nałożonego obowiązku.

7) Zwracamy Państwa szczególną uwagę na konieczność dochowania w przedmiotowym zakresie wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych.

8) Będziemy wdzięczni o informowaniu Biura Związku o wszelkich pismach otrzymywanych przez Państwa w powyższym zakresie.

Polub i udostępnij